Giới Thiệu

Cuộc Vận Động Sáng Tác mang chủ đề:
“Chung một niềm tin chiến thắng”
Tham Gia Ngay

Thông Tin Liên Hệ

NỘP TÁC PHẨM

Chung Một Niềm Tin Chiến Thắng

Việt Nam Quyết Tâm Chiến Thắng Đại Dịch!

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân về nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay; đồng thời động viên tinh thần đội ngũ công chức, viên chức, đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng vũ trang Nhân dân, công an Nhân dân, các mặt trận, đoàn thể cùng người dân đang ra sức ngày đêm tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19;
Vận động công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị nghệ thuật, văn nghệ sỹ và Nhân dân đang công tác, hoạt động nghệ thuật trên địa bàn Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo các tác phẩm Văn học Nghệ thuật nhằm tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Nộp tác phẩm tham gia

Cuộc Vận Động Sáng Tác

Cuộc Vận Động Sáng Tác đã hết hạn nộp bài.
Theo dõi tin tức Cuộc Vận Động Sáng Tác: Tại đây
Phối Hợp Thực Hiện

Cuộc Vận Động Sáng Tác